INFORMACJE DOT. EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH

Szanowni Studenci Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

od 01.07.2022 na stałę powróciliśmy do możliwości składania dokumentów do egzaminu dyplomowego w formie elektronicznej. wysyłając je na adres mailowy: dziekanat@byd.pl, a studenci filii zamiejscowych, do dziekanatów właściwych dla ich lokalizacji.

Nie ma konieczności drukowania pracy i składania jej osobiście w dziekanacie.

Przed złożeniem pracy dyplomowej  student powinien:

 • posiadać komplet zaliczeń wprowadzonych do systemu ISAPS,
 • wgrać ostateczną wersję pracy dyplomowej oraz jej streszczenie do systemu ISAPS, którą zatwierdzi Promotor ( promotor tworzy dla studenta zakładkę dyplomową w ISAPS )

Dokumenty jakie należy złożyć aby przystąpić do egzaminu dyplomowego:

( Skany należy przesłać na adres mailowy dziekanat@byd.pl )

 • strona tytułowa pracy dyplomowej
 • oświadczenie woli autora  pobierz 
 • oświadczenie dotyczące terminu egzaminu dyplomowego  pobierz 
 • podbita karta obiegowa  pobierz 
 • raport z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego ( JSA ) plik w wersji pdf studentowi udostępnia promotor.  ( Studenci składający PROJEKT dyplomowy zwolnieni są z posiadania raportu JSA )

Opcjonalnie, można też dołączyć dokument Osiągnięcia studenta - informacje dodatkowe, które znajdą się na suplemencie do dyplomu.

Studenci filii zamiejscowych powinni zweryfikować jakie wymogi obowiązują w danym oddziale i tam składać swoje prace dyplomowe.


Dear Students of the University of Economy in Bydgoszcz

From 01.07.2022 we return to the possibility of submitting documents in electronic form.

There is no need to print the thesis and submit it in person at the dean's office.

Before submitting the diploma thesis to the dean's office, the student should:

 • have a complete set of credits entered into the ISAPS system,
 • upload the final version of the diploma thesis and its summary to the ISAPS system, which will be approved by the supervisor (the supervisor creates a diploma tab for the student in ISAPS)

Documents to be submitted in order to take the diploma exam:

( Scans should be sent to the e-mail address: dziekanat@byd.p l)

 • title page of the thesis
 • author's declaration of intent   download 
 • statement regarding the date of the diploma exam   download 
 • stamped circulation card   download 
 • report from the Uniform Anti-Plagiarism System (JSA) the pdf file is made available to the student by the supervisor. (Students submitting a diploma PROJECT are exempt from having a JSA report)

Optionally, you can also attach the document Student's achievements - additional information that will be included in the diploma supplement.


Informacje dla studentów z naboru 19/20 ,

składających PROJEKT DYPLOMOWY

 NIE DOTYCZY studentów PIELĘGNIARSTWA

Przed złożeniem PROJEKTU SYPLOMOWEGO w dziekanacie student powinien:

 • posiadać komplet zaliczeń wprowadzonych do systemu ISAPS,
 • student w iSAPS  umieszcza cały projekt dyplomowy wraz z załącznikami oraz jego krótkie streszczenie. ( promotor tworzy dla studenta zakładkę w ISAPS )

Dokumenty jakie należy złożyć w dziekanacie:

( Skany należy przesłać na adres mailowy dziekanat@byd.pl )

Opcjonalnie, można też dołączyć dokument Osiągnięcia studenta - informacje dodatkowe, które znajdą się na suplemencie do dyplomu.


Information for students from recruitment 19/20,

submitting a DIPLOMA PROJECT

NOT APPLICABLE TO NURSING students

Before submitting the SYPLOM PROJECT to the dean's office, the student should:

 • have a complete set of credits entered into the ISAPS system,
 • the student submits the entire diploma project with attachments and its short summary in iSAPS. (the promoter creates a bookmark for the student in ISAPS)

Documents to be submitted to the dean's office:

(Scans should be sent to the e-mail address: dziekanat@byd.pl)

Optionally, you can also attach the document Student's achievements - additional information that will be included in the diploma supplement.


WZORY STRON TYTUŁOWYCH / COVER PAGE TEMPLATES:

LICENCJAT / BACHELOR`S DEGREE

PROJEKT DYPLOMOWY / DIPLOMA PROJECT

MAGISTER / MASTER`S DEGREE

LICENCJAT / MAGISTER ( dla studentów Filologii angielskiej / for english filology students )

PROJEKT DYPLOMOWY / DIPLOMA PROJECT  ( dla studentów Filologii angielskiej / for english filology students )

PRACA INŻYNIERSKA

PROJEKT INZYNIERSKI / ENGINEERING PROJECT 


Podczas obrony pracy dyplomowej obowiązkowy strój wizytowy

POWODZENIA !

 W ciągu 30 dni od daty przystąpienia do egzaminu dyplomowego student może ubiegać się o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim po uprzednim złożeniu w Dziekanacie:

· Podania do Dziekana z prośbą o wystawienie dyplomu w języku angielskim;

 · Potwierdzenia wpłaty w wysokości 40 zł na konto Uczelni;

Dokumenty po egzaminie dyplomowym tj. odpisy dyplomu gotowe są do odbioru po ok. 30 dniach od daty egzaminu. Odbiór dokumentów przez osoby trzecie jest możliwy po przedstawieniu upoważnienia.


During the defense of the diploma thesis, formal attire is obligatory

GOOD LUCK !

Within 30 days from the date of taking the diploma exam, the student may apply for a copy of the diploma in English after submitting to the Dean's Office:

· Applications to the Dean with a request to issue a diploma in English;

· Confirmation of payment in the amount of PLN 40 to the University's account;

Documents after the diploma exam, i.e. copies of the diploma, are ready for collection after approx. 30 days from the date of the exam. Receipt of documents by third parties is possible after presenting the authorization.

isaps logowanie
kalendarz studenta

Czerwiec 2024

pon.wt.śr.czw.pt.sob.nie.
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567

wydziały WSG

Dziekanat - Wyższa Szkoła Gospodarki