Dyplom ukończenia studiów wyższych

Graduation Diploma

Data wprowadzenia wzoru dyplomu do obrotu prawnego:

1 kwietnia 2022 r. na podstawie Uchwały Senatu Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów oraz wzorów odpisów dyplomów ukończenia studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wydawanych od 1 kwietnia 2022 r.

Data rozpoczęcia wydawania dyplomu ukończenia studiów  pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich:

1 kwietnia 2022 r.

Okres ważności dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich:

bezterminowo

Data zakończenia wydawania dyplomu ukończenia studiów  pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich:

Pliki graficzne obrazujące elementy zabezpieczeń przed fałszerstwem przeznaczone do weryfikacji autentyczności dokumentu publicznego - dyplomu oraz odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Wyższej Szkole Gospodarki:

LINK DO PLIKU 

Dyplomy ukończenia studiów w Wyższej Szkole Gospodarki wydane po 1 kwietnia 2022 r. zawierają:

1. Zabezpieczenia w podłożu.

 1. Papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym.
 2. Papier uczulony na działanie odczynników chemicznych (zabezpieczony chemicznie).
 3. Znak wodny dwutonowy.
 4. Włókna zabezpieczające widoczne w świetle widzialnym i jednocześnie wykazujące luminescencję w promieniowaniu ultrafioletowym.
 5. Włókna zabezpieczające widoczne wyłącznie w świetle widzialnym.
 6. Włókna zabezpieczające widoczne wyłącznie w promieniowaniu ultrafioletowym.
 7. Dwukolorowe włókna zabezpieczające widoczne wyłącznie w promieniowaniu ultrafioletowym.

2. Zabezpieczenia w druku AWERS (strona zawierająca dane personalne).

 1. Druk offsetowy.
 2. Dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego.
 3. Mikrodruki.
 4. Element graficzny wykonany farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym.
 5. Element graficzny wykonany farbą irydyscentną.

3. Zabezpieczenia w druku REWERS (strona zawierająca dane inne niż dane personalne).

Na rewers dokumentu nie będą nanoszone żadne dane oraz nie będzie on zadrukowany.

4. Oznaczenie indywidualne (numeracja).

Wykonane techniką druku typograficznego z zastosowaniem farby specjalnej, aktywnej w promieniowaniu ultrafioletowym.

5. Spersonalizowane  dane.

 1. Personalizacja dokumentów jest wykonywana z wykorzystaniem drukarki atramentowej, której środek kryjący zapewnia trwałą integrację z podłożem.
 2. Do dokumentów różnego rodzaju wykorzystywany jest blankiet zawierający ten sam system zabezpieczeń przed fałszerstwem.
 3. Blankiety dokumentów zawierają oznaczenie indywidualne (numerację) nanoszone przez wytwórcę na etapie produkcji blankietów.

Pliki graficzne zawierające widok ogólny wzorca dokumentu publicznego - dyplomu oraz odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Wyższej Szkole Gospodarki:

LINK DO PLIKU


Date of introducing the pattern of the diploma into legal circulation:

April 1, 2022 pursuant to the Resolution of the Senate of the University of Economy in Bydgoszcz of December 16, 2021 on the approval of diploma templates and copies of diplomas of first-cycle, second-cycle and uniform master's studies

April 1, 2022

The period of validity of the diploma of completion of first-cycle, second-cycle, long-cycle studies:

indefinitely

End date of the first-cycle, second-cycle, uniform Master's degree studies completion date:

-

Graphic files showing the elements of security against forgery intended to verify the authenticity of a public document - a diploma and a copy of the diploma of first-cycle, second-cycle and uniform master's studies at the University of Economy:

LINK TO THE FILE

Graduation diplomas at the University of Economy issued after April 1, 2022 include:

1. Protection in the ground.

a. Paper not showing luminescence under ultraviolet light.

b. Paper sensitized to chemical reagents (chemically protected).

c. Two-tone watermark.

d. Security fibers visible under visible light and simultaneously showing luminescence under ultraviolet light.

e. Security fibers visible only in visible light.

f. Security fibers visible only under ultraviolet light.

g. Bicolour security fibers visible only under ultraviolet light.

2. Security in the AWERS print (page containing personal data).

a. Offset printing.

b. Two-color guilloche background made in the technique of iris printing.

c. Microprints.

d. Graphic element made with ink active in ultraviolet radiation.

e. Graphic element made with iridescent paint.

3. Security features in the REVERSE print (page containing data other than personal data).

No data will be applied to the back of the document and it will not be printed.

4. Individual marking (numbering).

Made by typographic printing with the use of special ink, active in ultraviolet radiation

5. Personalized data.

a. Document personalization is performed using an inkjet printer whose opacifying agent ensures permanent integration with the substrate.

b. A form containing the same anti-forgery security system is used for various types of documents.

c. Forms of documents contain individual markings (numbering) applied by the manufacturer at the stage of producing the forms.

Graphic files containing a general view of the template of a public document - a diploma and a copy of the diploma of completion of first-cycle, second-cycle and uniform master's studies at the University of Economy:

LINK TO THE FILE

isaps logowanie
kalendarz studenta

Czerwiec 2024

pon.wt.śr.czw.pt.sob.nie.
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567

wydziały WSG

Dziekanat - Wyższa Szkoła Gospodarki